Pomoć u kući

Organiziranje prehrane (priprema ili nabava i dostava gotovih obroka u kuću)

Pomoć u kući može ostvariti osoba:

- kojoj je zbog tjelesnoga, mentalnoga, intelektualnoga ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti prijeko potrebna pomoć druge osobe i
- kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe.

Pravo na pomoć u kući osobi iz stavka 1. ovog članka priznaje se ako:

- nema mogućnosti da joj pomoć osiguraju roditelj, bračni drug i djeca;
- nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju;
- nije otuđila nekretnine ili pokretnine veće vrijednosti u posljednjih godinu dana od dana podnošenja zahtjeva za priznanje prava na pomoć u kući;
- prihod samca ili prihod po članu kućanstva ne prelazi iznos od 400 % osnovice za izračun drugih naknada iz Zakona, uvećane za 20 %;
- pravo na pomoć u kući ne ostvaruje na temelju rješenja nadležnog tijela sukladno Zakonu;
- nije korisnik prava na doplatak za pomoć i njegu.

Iznimno, korisnik prava na doplatak za pomoć i njegu može ostvariti pravo na pomoć u kući za zadovoljavanje pojedine potrebe iz članka 42. (Odluka o socijalnoj skrbi, Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22, 29/22 , 08/23 i 30/23).

Pomoć u kući može obuhvatiti:

- organiziranje prehrane (priprema ili nabava i dostava gotovih obroka u kuću);
- obavljanje kućnih poslova (dostava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.);
- održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba);
- zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Pomoć u kući može iznositi najviše 30 sati mjesečno po korisniku, ovisno o tjelesnom, mentalnom i zdravstvenom stanju podnositelja zahtjeva, a što se utvrđuje rješenjem o priznavanju prava na pomoć u kući.

Ustanova iz programa Pomoć u kući provodi onaj dio koji se odnosi na organiziranje prehrane (priprema ili nabava i dostava gotovih obroka u kuću), konkretno na dostavu gotovog obroka u kuću.

Građanima, korisnicima ove socijalne usluge, dnevni obrok/ručak dostavlja se svakodnevno, uključujući subotu, nedjelju i blagdan od strane zaposlenika Ustanove - PJ „Vozni park“. Ovim Programom pokriva se čitavo područje Grada Zagreba (uključujući rubne dijelove Sesveta, Novog Zagreba i Susedgrada).

Svakodnevna priprema obroka osigurana je u slijedećim Domovima za starije osobe, dok ustanova iste isključivo dostavlja:

 • Dom za starije osobe "Centar", Klaićeva ulica 10
 • Dom za starije osobe "Trešnjevka", Drenovačka 30
 • Dom za starije osobe "Peščenica", Donje svetice 89
 • Dom za starije osobe "Ksaver", Nemetova 2
 • Dom za starije osobe "Maksimir", Hegedušićeva 20
 • Dom za starije osobe "Medveščak" Trg D. Iblera 8
 • Dom za starije osobe "Sv. Ana" Islandska 2
 • Dom za starije osobe "Dubrava" M. Gavazzija 26
 • Dom za starije osobe "Sv. Josip" Dunjevac 17
 • Dom za starije osobe "Dnevni centar Sv. Josip", Bolnička c. 1
 • Dom za starije osobe "Trnje" Poljička ulica 12.

Pristupačnost