HACCP / ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001

Od 01.01.2009. prema Zakonu o hrani (NN 46/07) „Subjekti u poslovanju s hranom moraju uspostaviti i provoditi redovite kontrole higijenskih uvjeta u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije hrane, osim na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, u svakom objektu pod njihovom kontrolom, provedbom preventivnog postupka samokontrole, razvijenog u skladu s načelima HACCP-a“. To znači da je uvođenje HACCP sustava obveza svih koji rade s hranom.

I dok je Ustanova HACCP sustav implementirala prije no što je to postala zakonska obveza svih subjekata u poslovanju s hranom, uvođenjem sustava upravljanja kvalitetom ISO odlučili smo se za standard i kvalitetu svog poslovanja kao dokaz svim zainteresiranim stranama da su naše usluge te proces rada u skladu sa svim zahtjevima koji su propisani određenim međunarodnim normama.

HACCP
HACCP

HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINS (HACCP) je metoda temeljena na prevenciji, radi garancije sigurnosti hrane, od primarne proizvodnje do krajnjeg potrošača putem identifikacije, procjene te kontrole značajnih opasnosti za hranu.

Njegova je osnovna značajka da je to skup preventivnih i korektivnih mjera u tehnološkom procesu, odnosno to je sustav koji identificira moguće opasnosti (biološke, kemijske, fizičke) koji mogu utjecati na sigurnost hrane i korake u procesu u kojima je moguće provoditi mjere za kontrolu tih opasnosti. Ovaj sustav vrlo je važan za svaki objekt javne prehrane (objekt u kojem se, u okviru njegove djelatnosti, hrana priprema krajnjem potrošaču za izravnu konzumaciju) gdje se hrana priprema i poslužuje, za samu proizvodnju i dostavu hrane pa tako i u svakodnevnom radu naše Ustanove, radi zaštite zdravlja korisnika iste. Ovaj sustav postoji od 1959. godine kada je prvi put osmišljen za potrebe NASA-e kako bi se osigurala neškodljiva hrana za astronaute.

ISO 9001:2015
ISO 9001

Ustanova „Dobri dom“ Grada Zagreba od 13. prosinca 2007. ima uveden HACCP sustav te normu ISO 9001 za Sustav upravljanja kvalitetom, a 2018. godine izvršena je tranzicija na novu normu ISO 9001:2015. Recertifikacija sustava HACCP i ISO 9001:2015 izvršena je krajem 2019. te su dobiveni certifikati za naredne tri godine.

Certifikat i aneks (dva)

ISO 14001:2015
ISO 14001

U prosincu 2018. u poslovni proces Ustanove uveden je sustav upravljanja okolišem prema normi ISO 14001:2015. Za tu svrhu izrađen je Poslovnik integriranog sustava upravljanja kvalitetom, sigurnošću hrane, okolišem zdravljem i sigurnošću na radu kao temeljni dokument za ostvarivanje poslovne politike Ustanove.

Ustanova svoju politiku upravljanja okolišem temelji na načelima zaštite okoliša uz poštivanje obveze usklađenosti sa zakonskim i ostalim zahtjevima. Implementacija norme ISO 14001:2015 dokaz je ekološke osviještenosti i opredijeljenosti Ustanove za očuvanjem okoliša kroz pravilno razvrstavanje otpada, sprječavanje svih vrsta onečišćenja, racionalno korištenje potrošnje energenata te uklanjanje ili dovođenje u prihvatljive granice rizik po zdravlje zaposlenih i drugih zainteresiranih strana.

Certifikat i aneks (dva)

ISO 45001:2015
ISO 45001

Ustanova od prosinca 2019. implementira u svoj radni proces normu ISO 45001:2015 koja omogućuje usklađivanje i primjenu procjene mjerenja učinkovitosti zaštite na radu. Kao rezultat usklađivanja i primjene procesa mjerenja učinkovitosti zaštite na radu smanjit će se broj ozljeda i nezgoda u području zdravlja i sigurnosti na radu, a s njima i povezane troškove te poboljšati promociju brige o svojim radnicima.

Svrha ovog sustava upravljanja je pružanje okvira za upravljanje rizicima i prilikama u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Cilj i očekivani ishodi sustava su sprječavanje ozljeda na radu i bolesti radnika te pružanje sigurne i zdrave radne okoline, a posljedično je od kritičke važnosti za organizaciju eliminiranje opasnosti i smanjenje rizika poduzimanjem učinkovitih preventivnih i zaštitnih mjera.


Kad su te mjere primijenjene od strane organizacije kroz sustav upravljanja, one poboljšavaju svoju uspješnost zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Implementiranje sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu sukladno ovom dokumentu omogućuje organizaciji da upravlja svojim rizicima i poboljšava svoju uspješnost.

Certifikat i aneks (dva)

Pristupačnost