HACCP / ISO 9001 / ISO 14001/ISO 45001

HACCP engleska je kratica za HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINTS i u slobodnom prijevodu znači analiza opasnosti na ključnim kontrolnim točkama.

HACCP sustav osigurava zdravstvenu ispravnost namirnica na način da oni koji rade s hranom samostalno provode njegova pravila. Njegova je osnovna značajka da je to skup preventivnih i korektivnih mjera u tehnološkom procesu, odnosno to je sustav koji identificira moguće opasnosti (biološke, kemijske, fizičke) koji mogu utjecati na sigurnost hrane i korake u procesu u kojima je moguće provoditi mjere za kontrolu tih opasnosti.

Ovaj sustav vrlo je važan za svaki ugostiteljski objekt gdje se hrana priprema i poslužuje, za samu proizvodnju i dostavu hrane pa tako i u svakodnevnom radu naše Ustanove, a radi zaštite zdravlja korisnika iste.

U cilju zaštite zdravlja potrošača tijekom proteklih godina doneseni su zakonski propisi, pravilnici i mjere nadzora od strane nadležnih nadzornih tijela. Uz to su tehnološke inovacije omogućile povećanje efikasnosti opreme za proizvodnju hrane, kako po pitanju sigurnosti na radnom mjestu, tako i po pitanju jamstva higijene.

Ustanova „Dobri dom“ Grada Zagreba od 13. prosinca 2007. ima uveden HACCP sustav te normu ISO 9001 za Sustav upravljanja kvalitetom, a 2018. godine izvršena je tranzicija na novu normu ISO 9001:2015 te je dobiven certifikat za Sustav upravljanja okolišem prema normi ISO 14001:2015. Za tu svrhu izrađen Poslovnik integriranog sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću hrane kao temeljni dokument za ostvarivanje poslovne politike Ustanove. Ustanova svoju politiku upravljanja okolišem temelji na načelima zaštite okoliša uz poštivanje obveze usklađenosti sa zakonskim i ostalim zahtjevima. Implementacija norme ISO 14001:2015 dokaz je ekološke osviještenosti i opredijeljenosti Ustanove za očuvanjem okoliša kroz pravilno razvrstavanje otpada, sprječavanje svih vrsta onečišćenja, racionalno korištenje potrošnje energenata te uklanjanje ili dovođenje u prihvatljive granice rizik po zdravlje zaposlenih i drugih zainteresiranih strana.

Ustanova od prosinca 2019. implementira u svoj radni proces normu ISO 45001:2015 koja omogućuje usklađivanje i primjenu procjene mjerenja učinkovitosti zaštite na radu. Kao rezultat usklađivanja i primjene procesa mjerenja učinkovitosti zaštite na radu smanjiti će se broj ozljeda i nezgoda u području zdravlja i sigurnost na radu, a sa njima i povezane troškove, te poboljšati promociju brige o svojim radnicima. Svrha ovog sustava upravljanja je pružanje okvira za upravljanje rizicima i prilikama u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

Cilj i očekivani ishodi sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu su sprječavanje ozljeda na radu i bolesti radnika te pružanje sigurne i zdrave radne okoline, a posljedično je od kritičke važnosti za organizaciju eliminiranje opasnosti i smanjenje rizika poduzimanjem učinkovitih preventivnih i zaštitnih mjera. Kad su te mjere primijenjene od strane organizacije kroz sustav upravljanja, one poboljšavaju svoju uspješnost zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Implementiranje sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu sukladno ovom dokumentu omogućuje organizaciji da upravlja svojim rizicima i poboljšava svoju uspješnost.