DOBRI DOM: SMANJUJEMO OTPAD OD HRANE - 24/7!

Ustanova DOBRI DOM Grada Zagreba (osnivač ustanove je Grad Zagreba) u okviru svoje nadležnosti pruža socijalne usluge građanima u socijalnoj zaštitnoj potrebi putem svakodnevne prehrane u pučkim blagovaonicama i dostave toplog obroka u kuću za starije i nemoćne građane (Pomoć u kući).

Ustanova u okviru svoje djelatnosti priprema i obroke za ustanove koje proizlaze iz sektora socijalne zaštite Grada Zagreba, odnosno za korisnike istih. Svakodnevno postupanje po načelu koje proizlazi iz sustava Upravljanja kvalitetom i sigurnošću hrane - HACCP, upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015, sustava gospodarenja otpadom ISO 14001 te sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti ISO 45001, ima za cilj pružati našim građanima u socijalno zaštitnoj potrebi nutricionistički kvalitetan, zdravstveno ispravan i siguran obrok.

Broj korisnika socijalne usluge prehrane u pučkim blagovaonicama mijenja se na dnevnoj bazi prema podacima nadležnog Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom. Priprema obroka se planira na osnovu te iste evidencije, cca 1750 korisnika - svakodnevno, neovisno o njihovoj dolaznosti.

Ustanova može smanjiti količine otpada od hrane na način da viškove podjeli korisnicima socijalne usluge (u pučkoj blagovaonici Ustanove i blagovaonicama drugih humanitarnih organizacija, Prihvatilištu za beskućnike), odnosno da optimizira pripremu obroka kroz normativnu redukciju, obradu svježi namirnica uz uvjet da se zadrži kvaliteta usluge.

Ustanova DOBRI DOM Grada Zagreba pokrenula je kampanju pod naslovom "DOBRI DOM: SMANJUJEMO OTPADA OD HRANE - 24/7!" koju čine dva projekta:

"RECIKLAŽNI KUTAK DOBROG DOMA - 24/7!": U cilju najprirodnijeg načina recikliranja biološkom razgradnjom zelenog bio otpada nastalog kod čišćenja i obrade namirnica i pripreme hrane, Ustanova je u kolovozu 2023. pokrenula izgradnju vlastite kompostane nazvane „Reciklažni kutak Dobrog doma 24/7!“. Kompostana je započela s radom krajem rujna 2023. (Kosnica), nakon edukacije radnika o procesu kompostiranja. Prema napravljenoj analizi udio zelenog biootpada nastalog kod pripreme hrane čini oko 7 % od ukupnog bio otpada Ustanove. Planirano je zbrinjavanje/recikliranje oko 5.500 kg nastalog bio otpada u kompost, za razdoblje od početka rada kompostane (listopad 2023.) do ostvarenja cilja u 2028.
„SMANJUJEMO OTPAD OD HRANE - 24/7!" (letak namijenjen građanima svih dobnih skupina, poslovnim suradnicima i radnicima ustanove).
U pripremi je izrada publikacije koja će biti usmjerena prema građanima korisnicima naših socijalnih usluga, u smislu očuvanja toplog obroka koje odnose svojim kućama, očuvanja prehrambenih artikala/namirnica koje u okviru usluga dobivaju od strane Ustanove.

Ustanova će i nadalje vrlo postojano isticati predanost održivosti i borbi protiv rasipanja hrane. Ustanova je ozbiljno shvatila svoju ekološku odgovornost koju je implementirala u vrlo dobro utvrđene poslovne ciljeve koji su usmjereni prema građanima u socijalno zaštitnoj potrebi i zadovoljavanju njihovih osnovnih egzistencijalnih potreba. Preuzeli smo značajne obaveze kako bi smanjili količine otpada od hrane, ispunili važna ekološka obećanja i doprinijeli prihvatljivijem okruženju te našem zdravlju.

Pristupačnost